Регионален исторически музей – Стара Загора обявява конкурс за длъжността уредник в отдел „Нова история”

Регионален исторически музей – Стара Загора обявява конкурс за длъжността уредник в отдел „Нова история”

код по НКПД 26216004, КИД 9102

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 1. Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър по история”.
 2. Да са физически и психически здрави.
 3. Да не са осъждани.
 4. Други изисквания:
 • Способност да работи в екип;
 • Аналитичност, комуникативност, информираност;
 • Компютърна грамотност;
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
 • Владеенето на чужд език е предимство;

 

Документи и срокове за кандидатстване

Кандидатите подават в деловодството на Регионален исторически музей – Стара Загора, бул.”Руски” № 42, следните документи:

 1. Заявление до Директора, в което са описани всички приложени документи;
 2. Автобиография с посочени адрес и телефон за контакт;
 3. Диплом (с приложението)  за придобита образователно-квалификационна степен  „магистър по история” – оригинал и копие (оригиналът на дипломата се представя за сверка);
 4. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на подаване на документите;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;

При подаване на документите на кандидатите се предоставя характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

 

Срок за подаване на документите: 1 месец от датата на публикуването на обявата.

 

Директорът на РИМ – Стара Загора назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до конкурсен изпит кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в тридневен срок. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

Одобрените кандидати получават конспект за изпита и информация за деня и мястото на провеждане на конкурсния изпит в срок не по-късно от месец преди насрочената дата за провеждането му.

Конкурсът се провежда чрез писмен и устен изпит по Нова история.

 

Протичане на изпита

Изпитът се състои от две части – писмен и устен, с отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър 4,50 на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50.

Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.

 

Резултатът от конкурса се съобщава на участвувалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

 

Справки и документи:

Регионален исторически музей – Стара Загора

6000 Стара Загора, бул. Руски 42, тел. 042/919 206.

e-mail: rim@museum.starazagora.net

 

постоянна експонация

На 15 май (сряда) в НАИМ при БАН бе открита...
На 7 март 2019 г. на IV експозиционно ниво в РИМ-...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!